Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị chiến lược toàn cầu - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 21.2 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

20D1BUS503006201

FT01

Quản trị chiến lược toàn cầu

17g45-21g10

B210

Đoàn Thị Hồng Vân

02/01/2020

09/04/2020

Nghỉ học tối 26/12/2019