Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hoạch định tài chính; Ngân hàng thương mại do cô Cao Ngọc Thủy phụ trách

1. Học phần Hoạch định tài chính cá nhân - Lớp học phần 20D1BAN50601302 - Nghỉ học buổi sáng thứ sáu ngày 03.01.2020
 
2. Học phần Ngân hàng thương mại - Lớp học phần 20D1BAN50600610 - Nghỉ học buổi sáng thứ bảy ngày 04.01.2020 
 
3. Học phần Ngân hàng thương mại - Lớp học phần 20D1BAN50600611 - Nghỉ học buổi chiều thứ bảy ngày 04.01.2020