Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh lịch học học phần Khởi sự kinh doanh (Lớp KSKD_5; KSKD_6)

Căn cứ theo lịch sử dụng Hội trường A116 cho các hoạt động của Trường, để ưu tiên cho việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng KHĐT - KT sẽ điều chỉnh lịch học chi tiết của 2 lớp học phần Khởi sự kinh doanh như sau: 
 
- Lớp KSKD_5 (Mã: 19D1BUS53300205): 
    Học lý thuyết vào các ngày 18/03; 20/03; 25/03; 27/03/2019
    Nghỉ ngày: 22/03/2019
    Thi KTHP: 29/03/2019
 
- Lớp KSKD_6 (Mã: 19D1BUS53300206): 
    Học lý thuyết vào các ngày 21/03; 23/03; 26/03; 28/03/2019
    Nghỉ ngày: 19/03/2019
    Thi KTHP: 30/03/2019