Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kinh tế học quản lý; Kinh tế vĩ mô ứng dụng của Thầy Trương Quang Hùng

STT

LHP

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian - Giảng đường

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

1

19D1ECO501087201

Kinh tế học quản lý

3.00

Thứ Hai,17g45-21g10,B209,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

07/01/2019

08/04/2019

Nghỉ học tối 11/3/2019

2

19D1ECO501088201

Kinh tế vĩ mô ứng dụng

3.00

Thứ Tư,17g45-21g10,B209,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

02/01/2019

03/04/2019

Nghỉ học tối 13/3/2019