Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kinh tế học quản lý - Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực - VB2K21.1

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ECO501087201

NS01

Kinh tế học quản lý

17g45-21g10

B209

Trương Quang Hùng

07/01/2019

08/04/2019

Nghỉ học tối 18/3/2019