Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.2 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC507063402

KN02

Kế toán quản trị 1

17g45-21g10

B615

Nguyễn Dũng Hải

29/03/2019

28/06/2019

Nghỉ học tối 10/5/2019