Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Logistics quốc tế - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 23.2 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1BUS503107405

FT01

Logistics quốc tế

17g45-21g10

B413

Ngô Thị Hải Xuân

26/04/2019

05/07/2019

Nghỉ học tối 10/5/2019