Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị 2 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC507064404

KN04

Kế toán quản trị 2

17g45-21g10

B116

Trần Anh Hoa

14/03/2019

13/06/2019

Nghỉ học tối 23/5/2019