Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quốc tế 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC507030403

KN03

Kế toán quốc tế 1

17g45-21g10

B115

Nguyễn Xuân Hưng

14/03/2019

13/06/2019

Nghỉ học tối 09/5/2019