Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quốc tế I - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1931ACC50705601

01B

Kế toán quốc tế I

07g10-11g30

B210

Lê Vũ Ngọc Thanh

11/06/2019

06/07/2019

Nghỉ học sáng 18/6/2019