Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị I - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1ACC50700901

KN1

Kế toán quản trị I

07g10-11g30

B408

Huỳnh Đức Lộng

29/07/2019

21/10/2019

Nghỉ học sáng 29/7/2019