Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Marketing căn bản - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 44 - ĐHCQ

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Marketing căn bản

19C1MAR50300127

7

5

7g10-11g30

D402

03/08/2019 - 05/10/2019

Nghỉ học sáng 03/8/2019