Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Dự án kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1BUS503013401

HPTC.1.FT01,02

Dự án kinh doanh quốc tế

17g45-21g10

B413

Lê Anh Huyền Trâm

31/07/2019

16/10/2019

Nghỉ học tối 31/7/2019