Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Chuyên ngành Tài chính - Khóa 20B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C13050301201

FN01

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

17g45-21g10

B509

Nguyễn Tiến Hùng

03/08/2019

19/10/2019

Nghỉ học tối 03/8/2019