Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Thương mại quốc tế - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 23.2 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1COM503022401

FT01

Thương mại quốc tế

17g45-21g10

B412

Hoàng Thu Hằng

29/07/2019

23/09/2019

Nghỉ học tối 05/8/2019