Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh P3 - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 44 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1ENG51300330

NH1

Tiếng Anh P3

12g45-17g05

B408

Hoàng Anh Thư

08/08/2019

24/10/2019

Nghỉ học chiều 08/8/2019