Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị chiến lược toàn cầu - Ngành Kinh doanh quốc tế - Khóa 43 CLC

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1BUS50300610

IB11CLC

Quản trị chiến lược toàn cầu

07g10-11g30

E101

Nguyễn Thế Hùng

05/10/2019

30/11/2019

Nghỉ học sáng 05/10/2019