Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh do cô Võ Hoàng Kim Ngân - thỉnh giảng Khoa NNKT phụ trách

Cô Võ Hoàng Kim Ngân - thỉnh giảng Khoa NNKT thông báo nghỉ giảng như sau:
 
1. Lớp 20D1ENG513002106 - Tiếng Anh P2 học ở B614
Nghỉ sáng 09/01/2020 và sáng 16/01/2020
 
2. Lớp 20D1ENG513002108  - Tiếng Anh P2 học ở B614 
  Nghỉ chiều 09/01/2020 và chiều 16/01/2020