Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh P2 - Ngành Kinh doanh quốc tế - Khóa 45 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

20D1ENG51300222

TAP2_022_D1

Tiếng Anh P2

07g10-11g30

B210

Bùi Thị Xuân Hồng

13/01/2020

11/05/2020

Nghỉ học sáng 13/01/2020