Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 3 [20D13070512201], chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, khóa 20B, VB2ĐHCQ, do cô Phạm Trà Lam phụ trách giảng

THÔNG TIN BÁO NGHỈ GIẢNG

  • Mã phiếu: #PNG2826
  • Họ và tên: Phạm Trà Lam
  • Đơn vị: Khoa Kế toán
  • Ngày nghỉ giảng: 16/01/2020
  • Buổi/Thứ: Tối
  • Lớp/Khóa: 20D13070512201
  • Tên học phần: Hệ thống thông tin kế toán phần 3
  • Giảng đường: B512
  • Lí do nghỉ giảng: GV có vấn đề về sức khỏe nên cho lớp nghỉ học, GV sẽ xin lịch học bù sau