Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Marketing căn bản - Chuyên ngành Ngoại thương, Khóa 22.1, VB2ĐHCQ

THÔNG TIN BÁO NGHỈ GIẢNG

  • Mã phiếu: #PNG2848
  • Họ và tên: Nguyễn Thanh Minh
  • Đơn vị: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
  • Ngày nghỉ giảng: 15/01/2020
  • Buổi/Thứ: Tối
  • Lớp/Khóa: 20D1MAR503001203
  • Tên học phần: Marketing căn bản -  - Chuyên ngành Ngoại thương, Khóa 22.1, VB2ĐHCQ
  • Giảng đường: B307