Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Ngân hàng thương mại do cô Trầm Thị Xuân Hương phụ trách giảng

1. Học phần Ngân hàng thương mại - Lớp học phần  20D1BAN50600602 - Lớp TF-DHCQK43HPR - Nghỉ học buổi sáng thứ tư ngày 15.01.2020 
 
 
2. Học phần Ngân hàng thương mại - Lớp học phần  20D1BAN506006201 - Lớp FN-VB2K21.2   - Nghỉ học buổi tối thứ sáu ngày 17.01.2020