Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị dự án - Chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư, Khóa 43

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

20D1MAN50203106

HPTC.I.1

Quản trị dự án

8

5

12g45-17g05

H101

Trần Thị Thanh Phương

02/01/2020

12/03/2020

Nghỉ học chiều 02/01/2020