Đang xử lí...

Thông báo học trực tuyến trên LMS học phần Hệ thống thông tin kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, K.44 ĐHCQ và K.24.1 LTĐHCQ do cô Phan Thị Bảo Quyên giảng

TT

Lớp

Khóa

Giảng đường

Buổi học trực tuyến thứ 1

Buổi học trực tuyến thứ 2

Buổi học trực tuyến thứ 3

1

KN06

ĐHCQK44

B411, sáng T7

chiều thứ 7 (8/2/2020) từ 13h-17h

Nội dung học: chương 2

sáng thứ 3 (11/2/2020) từ 7h15-11h

Nội dung học: chương 3

 

2

KN01

ĐHCQK44

B411, chiều T2

sáng thứ 3 (11/2/2020) từ 7h15-11h

Nội dung học: chương 3

 

 

3

KN02

ĐHCQK44

B417, sáng T3

sáng thứ 3 (11/2/2020) từ 7h15-11h

Nội dung học: chương 3

 

 

4

KN01

HCK24.1

B215, tối T3  

Tối thứ Ba (11/2/2020, từ 18h30-21h30)

Nội dung: chương 2 (sơ đồ)

Tối thứ Năm (13/2/2020, từ 18h30-21h00)

Nội dung: chương 2 (lưu đồ)

Tối thứ Bảy (15/2/2020, từ 18h30-21h30)

Nội dung: chương 3

5

KN03

HCK24.1

B209, tối T7

Tối thứ Ba (11/2/2020, từ 18h30-21h30)

Nội dung: chương 2 (sơ đồ)

Tối thứ Năm (13/2/2020, từ 18h30-21h00)

Nội dung: chương 2 (lưu đồ)

Tối thứ Bảy (15/2/2020, từ 18h30-21h30)

Nội dung: chương 3

Ghi chú: Sinh viên cần thêm thông tin có thể trao đổi với giảng viên qua email - baoquyen@ueh.edu.vn