Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học phần Khởi nghiệp kinh doanh, Khóa 43 ĐHCQ (20D1BUS53300205, 20D1BUS53300206)

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Khởi nghiệp kinh doanh

20D1BUS53300205

2

17g45-21g10

A116

04/05/2020

6

17g45-21g10

A116

08/05/2020 – 15/05/2020

4

17g45-21g10

A116

13/05/2020

Khởi nghiệp kinh doanh

20D1BUS53300206

5

17g45-21g10

A116

14/05/2020 – 21/05/2020

7

17g45-21g10

A116

16/05/2020

3

17g45-21g10

A116

19/05/2020