Đang xử lí...

Thông báo dời lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh từ đợt 1 sang đợt 2 và điều chỉnh thời khóa biểu một số lớp học phần từ tháng 04-2020 sang tháng 03-2020