Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu của 02 lớp học phần Khởi nghiệp kinh doanh (20D1BUS53300203, 20D1BUS53300204)

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

LỚP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Khởi nghiệp kinh doanh

20D1BUS53300203

KNKD_3

6

17g45-21g10

A116

13/03/2020

2

17g45-21g10

A116

16/03/2020 – 23/03/2020

4

17g45-21g10

A116

18/03/2020

Khởi nghiệp kinh doanh

20D1BUS53300204

KNKD_4

7

17g45-21g10

A116

21/03/2020

3

17g45-21g10

A116

24/03/2020 – 31/03/2020

5

17g45-21g10

A116

26/03/2020

 

Ghi chú: A116 - Hội trường A1.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.