Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học các lớp học phần của giảng viên Ngô Hoàng Thảo Trang - Khoa Kinh tế

Các lớp học phần của giảng viên Ngô Hoàng Thảo Trang - Khoa Kinh tế nghỉ học buổi đầu chi tiết như sau:

 

1. Mã lớp 20C1ECO50100203 môn Kinh tế vĩ mô nghỉ sáng thứ 4 ngày 5/8/2020; 
 
2. Mã lớp 20C1ECO50101209 môn Phương pháp nghiên cứu kinh tế nghỉ học chiều thứ 2 ngày 3/8/2020;
 
3. Mã lớp 20C1ECO50108808 môn Kinh tế vĩ mô ứng dụng nghỉ học chiều thứ 3 ngày 04/8/2020.