Đang xử lí...

Thông báo đăng ký chương trình Tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên các khóa 42, 43, 44 ĐHCQ-CLC chưa hoàn thành theo kế hoạch

1. Đối tượng áp dụng

Dành cho sinh viên các lớp Chất lượng cao Đại học chính quy chưa hoàn thành chương trình Tham quan thực tế doanh nghiệp của khóa 42, 43 và 44.

Danh sách đính kèm: xem chi tiết

 

2. Nội dung chương trình

Sinh viên được lựa chọn và đăng ký tham gia 1 trong 4 phương án dưới đây phù hợp với nhu cầu và lịch học của mình:

 

Phương án

Nội dung

Thời lượng

Thời gian thực hiện

1

Chương trình tham quan doanh nghiệp

-Tối đa 1 ngày;

- Mỗi năm tổ chức 1 đợt diễn ra trong 3 tháng cho sinh viên đăng ký;

- Số lần tổ chức theo số lượng sinh viên đã đăng ký và doanh nghiệp có thể tiếp nhận;

- Mỗi lần từ 25 đến 200 sinh viên tùy doanh nghiệp tiếp nhận.

Học kỳ 5

(tháng 8-10)

 

Lịch chi tiết sẽ được thông tin đến sinh viên khi triển khai cụ thể từng hoạt động vào mỗi năm.

 

2

Báo cáo chuyên đề được trình bày bởi chuyên gia đến từ doanh nghiệp

- Tối đa 1 ngày;

- Mỗi năm tổ chức 1 đợt diễn ra trong 2 tháng cho sinh viên đăng ký;

- Tổ chức từ 2-4 lần tùy theo số lượng sinh viên đã đăng ký;

- Mỗi lần từ 100-300 sinh viên.

Học kỳ 7

(tháng 9-10)

3

Chương trình Học kỳ doanh nghiệp đăng ký theo kế hoạch đào tạo

Từ 8-10 tuần

Học kỳ 7

(tháng 8-10 hàng năm, theo kế hoạch đào tạo)

4

Các chương trình báo cáo ngoại khóa, tham quan doanh nghiệp của các Khoa/Viện đào tạo (nếu có) và có thông báo đến DSA để ghi nhận thông tin.

Theo kế hoạch của các khoa

Theo kế hoạch của các khoa

 

3. Đăng ký thông tin

Sinh viên đăng ký khảo sát: từ 21/06/2021 đến 30/6/2021.

Sinh viên vui lòng liên hệ phòng DSA sau ngày 03/07/2021. 

 

4. Thông tin tư vấn hỗ trợ

+ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: xem chi tiết

+ Khoa đào tạo: xem chi tiết