Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017

Đợt

Thời gian

Khóa/Hệ

Ghi chú

1

Tháng  3/2017

Trả nợ hệ ĐHCQ K 35, 36, 37,38

-   Xét điểm thi học kỳ cuối năm 2016

2

Tháng  4/2017

(13/4/2017)

Chính khóa : LT-20 , VB2K17B

Trả nợ hệ LTĐH, VB2CQ

-   Kết thúc thực tập LT-20, VB2K17B

-   Xét điểm thi học kỳ cuối năm 2016

Tháng  5/2017

 (18/5/2017)

Chính khóa: K39

Trả nợ  HP tín chỉ: K35,36,37,38

-   Kết thúc thực tập K39

-   Xét điểm thi học kỳ đầu năm 2017, trả nợ cùng K39

3

Tháng  9/2017

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

-    Xét điểm thi trả nợ học phần HK đầu và HK giữa năm 2017

-   Điểm KLTN LT,VB2 HK đầu năm 2017

 

4

Tháng 12/2017

Chính khóa:  LT-20B, VB2-18

Trả nợ: K35,36,37,38

Trả nợ KLTN K39,  hệ LTĐH, VB2CQ

-   Kết thúc thực tập VB2-18, LT-20B

-   Điểm KLTN LT,VB2 HK cuối  năm 2017