Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018

Đợt

Thời gian

Khóa/Hệ

Ghi chú

1

Tháng  3/2018

Trả nợ ĐHCQ K35,36,37,38,39

Xét điểm thi HKC 2017

Tháng  4/2018

(12/4/2018)

Chính khóa : VB2ĐHCQ-K18B

Trả nợ LTĐHCQ, VB2CQĐHCQ

Kết thúc thực tập VB2ĐHCQ-K18B

Xét điểm thi HKC 2017

2

Tháng  5/2018

 (17/5/2018)

Chính khóa: ĐHCQ-K40

Trả nợ ĐHCQ: K36,37,38,39

Kết thúc thực tập K.40

Xét điểm thi HKĐ 2018, trả nợ cùng K.40

3

Tháng 8/2018

(09/8/2018)

Chính khóa: LTĐHCQ-K21

Kết thúc thực tập LTĐHCQ-K21

Tháng  9/2018

Trả nợ ĐHCQ, LTĐHCQ

và VB2ĐHCQ các khóa

Xét điểm thi trả nợ học phần HKĐ và HKG 2018

Điểm KLTN LTĐHCQ,VB2ĐHCQ HKĐ 2018

4

Tháng 12/2018

Chính khóa:  VB2ĐHCQ-K19A

Trả nợ: ĐHCQ-K36,37,38,39

Trả nợ K40,  LTĐHCQ, VB2ĐHCQ

Kết thúc thực tập VB2ĐHCQ-K19A

Điểm KLTN LTĐHCQ,VB2ĐHCQ HKC 2018

 

Ghi chú:

-          ĐHCQ: Đại học chính quy

-          LTĐHCQ: Liên thông Đại học chính quy

-          VB2ĐHCQ: Văn bằng hai Đại học chính quy

-          HKD: Học kỳ đầu

-          HKG: Học kỳ giữa

-          HKC: Học kỳ cuối

-          K: Khóa (học)

-          KLTN: Khóa luận tốt nghiệp