Đang xử lí...

Kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 9/2017

1.      Văn bằng hai đại học chính quy (ĐHCQ), Liên thông ĐHCQ

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp

24/8 – 25/8/2017

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.13 – A015)

2.

Họp xét tốt nghiệp

14/9/2017

 

3.

 

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp và các vấn đề liên quan

15/9/2017

Tại trang http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

 

2.      Đại học chính quy - Khóa 35, 36,37,38,39

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp

29/8 – 30/8/2017

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.13-A0.15)

 

2.

Họp xét tốt nghiệp

14/9/2017

 

3.

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp và các vấn đề liên quan

15/9/2017

tại trang http://online.ueh.edu.vn hoặc

 

http://daotao.ueh.edu.vn