Đang xử lí...

Kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 12/2018 (Đợt 4)

 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: Khóa 36, 37, 38, 39, 40

LIÊN THÔNG ĐHCQ: Khóa 20A, 20B, 21

VĂN BẰNG 2 ĐHCQ: Khóa 16, 16B, 17, 17B, 18, 18B, 19A

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí tốt nghiệp

06/11/2018 –

08/11/2018

Đăng ký trên trang portal, nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

16/11/2018

Tại trang

http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

 

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

19/11/2018 –

21/11/2018

 

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

23/11/2018

 

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

29/11/2018