Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019

Đợt

Thời gian

Khóa/Hệ

Ghi chú

1

Tháng  3/2019

Trả nợ hệ ĐHCQ khóa 36, 37, 38, 39, 40

Xét điểm thi học kỳ cuối năm 2018

Tháng  4/2019

(18/4/2019)

Chính khóa : VB2.K19B, LT.K22

Trả nợ hệ VB2 khóa 16,16B, 17, 17B, 18, 18B, 19

Trả nợ hệ Liên thông khóa 20A, 20B, 21

  • Kết thúc thực tập VB2.K19B, LT.K22
  • Xét điểm thi học kỳ cuối năm 2018

2

Tháng  5/2019

 (16/5/2019)

 

Chính khóa: K41

Trả nợ hệ ĐHCQ khóa 37, 38, 39, 40

  • Kết thúc thực tập K.41
  • Xét điểm thi học kỳ đầu năm 2019, trả nợ cùng K.41

3

Tháng  9/2019

 

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

  •  Xét điểm thi trả nợ học phần HK đầu và HK giữa năm 2019
  • Điểm KLTN LT,VB2 HK đầu năm 2019

4

Tháng 12/2019

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

  • Điểm KLTN LT,VB2 HK cuối  năm 2019