Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 12/2019 - Đợt 4 năm 2019

-        ĐẠI HỌC CQ: Khóa 37, 38, 39, 40, 41, 42

-        VĂN BẰNG 2 ĐHCQ: Khóa 17, 17B, 18, 18B, 19A, 19B

-        LIÊN THÔNG ĐHCQ: Khóa 20B, 21, 22

         

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Đại học chính quy

(ĐHCQ)

Văn bằng 2

ĐHCQ

Liên thông

ĐHCQ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí tốt nghiệp

05/11 - 07/11/2019

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

15/11/2019

12/11/2019

12/11/2019

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

18/11 - 20/11/2019

13/11 - 15/11/2019

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

25/11/2019

19/11/2019

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

02/12/2019

25/11/2019

6.

Thông báo danh sách tốt nghiệp chinh thức

03/12/2019

26/11/2019

7.

Dự kiến Lễ tốt nghiệp

23/3 - 31/3/2020

27/12/2019

  

 

Ghi chú:

- Đăng ký trên trang Portal, nộp phí tại ngân hàng OCB

- Thông báo danh sách tốt nghiệp dự kiến và chính thức tại http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

- Thư mời tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEH (UEH Open Day): sinh viên xem và đăng ký tại website Viện Đào tạo Sau đại học https://sdh.ueh.edu.vn/openday-event.html