Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp năm 2020

Thời gian

Đợt xét

Thời gian xét TN

Khóa/Hệ xét tốt nghiệp

Ghi chú

Tháng 3/2020

1

Tháng 4/2020

Chính khóa : K.42 (Ngành Kế toán);

Chính khóa : VB2-K20A, LT-K23.1

Trả nợ hệ ĐHCQ khóa 37,38,39,40,41,42

Trả nợ hệ VB2 khóa 17,17B,18,18B,19,19B

Trả nợ hệ Liên thông khóa 21, 22

Đợt xét tốt nghiệp cuối cùng của khóa 37 ĐHCQ, khóa 17, 17B VB2, khóa 21 Liên thông ĐHCQ

Tháng 4/2020

2

Tháng 5/2020

Trả nợ hệ ĐHCQ khóa 38, 39, 40,41,42

 

Tháng 8/2020

3

Tháng  9/2020

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

 

Tháng 11/2020

4

Tháng 12/2020

Chính khóa : K.43 (trừ ngành Kế toán);

Chính khóa : VB2-K20B, LT-K23.2

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

 

 

Ghi chú:

TN                 : Tốt nghiệp

K                   : Khóa học

ĐHCQ          : Đại học chính quy

VB2               : Văn bằng hai Đại học chính quy

LT                 : Liên thông Đại học chính quy