Đang xử lí...

Thông báo điều kiện xét tốt nghiệp đối với khóa 43 Đại học chính quy và Đại học chính quy chương trình chất lượng cao

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

                    Số: 71/TB-QLĐT                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v điều kiện xét tốt nghiệp

 đối với khóa 43 Đại học chính quy

 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường;

Căn cứ Quyết định số 2784/ QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về Chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức tin học chương trình tiên tiến quốc tế UEH bậc đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2785/ QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về Chuẩn đầu ra Tiếng Anh chương trình tiên tiến quốc tế UEH bậc đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT  ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

            ­Trường thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp đối với khóa 43 Đại học chính quy, cụ thể như sau:

            -  Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không truy cứu trách nhiệm hình sự;

            -  Hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo của chuyên ngành, có đủ số tín chỉ tích lũy chuyên ngành quy định cho khóa - chuyên ngành đào tạo và có điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5,00;

            - Thỏa các điều kiện theo quy định về chuẩn đầu ra: bảng 1 (đính kèm bên dưới hoặc tải file tại đây)

 

Nơi nhận:                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

- Sinh viên K43 ĐHCQ;                                             PTP. PTP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

- Cố vấn học tập K43 ĐHCQ;

- Các Khoa/Viện đào tạo;                                                                                

- Lưu: VT, QLĐT-CTSV.                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                       

 

 

                                                                                               ThS. Nguyễn Văn Đương

 

BẢNG 1
QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 43 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
(đính kèm thông báo số: 71/TB-QLĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019)
 

STT

Ngành

Chuyên ngành

Trình độ tiếng Anh

Chứng chỉ
IC3

Chuẩn tin học chuyên ngành

Nghiên cứu
khoa học

Thực tế
doanh nghiệp

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị

TOEIC 550

X

ERP (HRM)

X

X

X

X

2

Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

TOEIC 650

X

ERP (SCM)

X

X

X

X

3

Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh)

TOEIC 700

X

ERP (SCM)

X

X

X

X

4

Marketing

TOEIC 550

X

ERP (SCM)

X

X

X

X

5

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính

TOEIC 550

X

Data Science

X

X

X

X

6

Kế toán

Kiểm toán

TOEIC 550

X

Hệ thống TT KT

X

X

X

X

CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH

1

Kinh tế

Bất động sản

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

2

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

3

Quản lý nguồn nhân lực

TOEIC 500

X

ERP (HRM)

 

 

X

X

4

Thẩm định giá

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

5

Kinh tế nông nghiệp

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

6

Kinh tế học ứng dụng

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

7

Kinh tế chính trị

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

8

Quản trị kinh doanh

Quản trị

TOEIC 500

X

ERP (HRM)

 

 

X

X

9

Quản trị chất lượng

TOEIC 500

X

ERP (SCM)

 

 

X

X

10

Quản trị bệnh viện

TOEIC 500

X

ERP (HRM)

 

 

X

X

11

Quản trị khởi nghiệp

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

12

Kinh doanh quốc tế

TOEIC 600

X

ERP (SCM)

 

 

X

X

13

Kinh doanh quốc tế

Ngoại thương

TOEIC 600

X

ERP (SCM)

 

 

X

X

14

Kinh doanh thương mại

TOEIC 500

X

ERP (SCM)

 

 

X

X

15

Marketing

TOEIC 500

X

ERP (SCM)

 

 

X

X

16

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính công

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

17

Thuế

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

18

Tài chính

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

19

Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

20

Tài chính Quốc tế

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

21

Ngân hàng

TOEIC 500

X

Core banking

 

 

X

X

22

Thị trường chứng khoán

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

23

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

TOEIC 500

X

Hệ thống TT KT

 

 

X

X

24

Kiểm toán

TOEIC 500

X

Hệ thống TT KT

 

 

X

X

25

Kế toán công

TOEIC 500

X

Hệ thống TT KT

 

 

X

X

26

Hệ thống thông tin quản lý

Toán tài chính

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

27

Thống kê kinh doanh

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

28

Hệ thống thông tin kinh doanh

TOEIC 500

 

 

 

 

X

X

29

Thương mại điện tử

TOEIC 500

 

 

 

 

X

X

30

Luật

Luật kinh doanh

TOEIC 500

X

Data Science

 

 

X

X

31

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị lữ hành

TOEIC 550

X

HTPP toàn cầu

 

 

X

X

32

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

TOEIC 550

X

HTPP toàn cầu

 

 

X

X

33

QT sự kiện & Dịch vụ giải trí

TOEIC 550

X

HTPP toàn cầu

 

 

X

X

34

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

Ngoại ngữ 2

X

Data Science

 

 

X

X

 

Ghi chú:
1.  Sinh viên phải đạt hoặc có Chứng chỉ các nội dung có dấu X
2.  Chứng chỉ ngoại ngữ (TOEIC, TOEFL, EILTS) phải còn thời hạn giá trị khi xét tốt nghiệp
3.  Sinh viên phải Đạt các học phần theo chuẩn tin học chuyên ngành.
Trong đó: học phần Hệ thống thông tin kế toán (Hệ thống TT KT) và Hệ thống phân phối toán cầu ( HTPP toàn cầu) được tính vào điểm trung bình trong chương trình đào tạo.