Đang xử lí...

Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, Chuẩn đầu ra tiếng Anh, IC3 Khoá 47 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2022 (Dự kiến)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 47- Đại học chính quy Đợt tháng 9 năm 2022 như sau:
 
- Danh sách xét chuyển điểm tiếng Anh_dự kiến: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_dự kiến: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_dự kiến: Xem danh sách
 
Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 14g00 ngày 21/9/2022.
 
Sinh viên có thắc mắc về danh sách dự kiến, vui lòng liên hệ: từ 14g00 ngày 15/9/2022 đến 16g00 ngày 20/9/2022:
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn  
+ Chuẩn Anh văn đầu ra tiếng Anh, IC3: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn
 
Một số lưu ý: 
1. Sinh viên phải đạt được chuẩn trình độ tiếng Anh trong quá trình học như sau: 
 

Thời điểm

Mức chuẩn tối thiểu

sinh viên cần đạt

Ghi chú

Điều kiện để sinh viên đăng ký học tiếp các học phần của Học kỳ 5.

Sinh viên phải đạt học phần tiếng Anh phần 1 và học phần tiếng Anh phần 2.

Nếu sinh viên không đạt được chuẩn tiếng Anh trong quá trình học sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký. Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 10 tín chỉ/học kỳ.

Điều kiện để sinh viên đăng ký học tiếp các học phần của Học kỳ 7 (đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp).

Sinh viên phải đạt học phần tiếng Anh phần 3 và học phần tiếng Anh phần 4.

 

 
(Điều 5 của quy định về việc học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ)
 
2. Đối với trường hợp sinh viên được giải quyết chuyển điểm vào đợt tháng 9/2022 nhưng sinh viên có đăng ký và đang học Tiếng Anh Phần 3 (theo chương trình đào tạo tương ứng). Điểm chuyển học phần tiếng Anh P3 chỉ được tính vào Điểm trung bình tích lũy học tập khi sinh viên làm Giấy đề nghị hủy học phần không rút phí, cụ thể:
+ Mẫu Giấy hủy học phần: tải file   
+ Từ ngày 15/9 đến 20/9/2022, sinh viên gửi Giấy đề nghị hủy học phần Tiếng Anh qua email cho Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn  để cập nhật điểm RT _Điểm hủy học phần trong tài khoản sinh viên.
 
Trường hợp sinh viên đã thực hiện hoặc không chuyển điểm học phần TAP3, vui lòng bỏ qua lưu ý số 2.