Đang xử lí...

Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khoá 47 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2022 (Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh, IC3 Khóa 47- Đại học chính quy Đợt tháng 9 năm 2022 như sau:
 
Danh sách xét chuyển điểm tiếng Anh_Chính thức: Xem danh sách
Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_Chính thức: Xem danh sách
Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_Chính thức: Xem danh sách
 
- Sinh viên phải theo dõi kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh, IC3 của mình để đối chiếu với kết quả học tập trong tài khoản cá nhân, Mục “Kết quả học tập” và Mục “Nộp chứng chỉ” vào lúc 14g00 ngày 21/9/2022;
 
- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo sinh viên xem thông báo cụ thể vào ngày 06/03/2023 tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
 
- Khi cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ:
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn
+ Chuẩn Anh văn đầu ra tiếng Anh, IC3: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn