Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Đợt xét TN của năm 2023

Thời gian thông báo

Thông báo DSTN dự kiến

Khiếu nại, thắc mắc

Hội đồng thông qua DSTN

Thông bố DSTN chính thức

Khóa/Hệ xét tốt nghiệp

 

 

Dự Lễ tốt nghiệp

(dự kiến)

1

 

Tháng 2/2023

 

17/03/2023

17-22/03/2023

27/03/2023

03/04/2023

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

Đợt xét tốt nghiệp cuối của các khóa

- Khóa 40 – ĐHCQ

- Khóa 24.1 – Liên thông ĐHCQ

- Khóa 20A – Văn bằng 2 ĐHCQ

Phát bằng: theo dõi thông báo sau ngày 15/5/2023

Lễ tốt nghiệp: 20/6-23/6/23 (tổ chức chung với đợt 2)

2

Tháng 4/2023

09/5/2023

 

09-12/5/2023

 

19/5/2023

26/5/2023

Chính khóa :

  • Ngành Kế toán – Khóa 45 ĐHCQ
  • LT – K26.1
  • LT – K26.2 (Trừ chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử)
  • VB2 – 23.1

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

Phát bằng và tổ chức lễ từ ngày 20/6-23/6/2023

3

Tháng 8/2023

Tháng 9/2023

Tháng 9/2023

 

Tháng  9/2023

 

 

Tháng  9/2023

 

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH và VB2CQ các khóa

Đợt xét tốt nghiệp cuối của các khóa

- Khóa 24.2 – Liên thông ĐHCQ

- Khóa 20B – Văn bằng 2 ĐHCQ

Phát bằng 06/11/2023

 Lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức chung với khóa 46

(19/3-28/3/2024)

4

 

Tháng 11/2023

 

Tháng 11/2023

Tháng 12/2023

Tháng 12/2023

 

Tháng 12/2023

 

Chính khóa :

  • K.46 (trừ ngành Kế toán)
  • VB2-K.23.2, 24.1
  • LT-K.26.2

Trả nợ hệ ĐHCQ, LTĐH,VB2CQ

Phát bằng và tổ chức lễ tốt nghiệp từ ngày  19/3/2024-28/3/2024