Đang xử lí...

Thông báo về việc xử lý sinh viên thi hộ và nhờ người thi hộ

Ngày 13/12/2012, Hội đồng khen thưởng – kỷ luật của trường đã họp và ra quyết định kỷ luật đối với các trường hợp thi hộ và nhờ người thi hộ trong kỳ thi học phần tiếng Anh đầu ra – Liên thông đại học chính quy ngày 02/12/2012. Các hình thức kỷ luật như sau:

- Đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM: có 10 trường hợp bị buộc thôi học04 trường hợp bị đình chỉ học tập 01 năm. Các trường hợp này nhà trường sẽ thông báo về địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và gia đình của sinh viên.

- Đối với trường hợp người đi thi hộ không phải là sinh viên của trường: nhà trường gửi thông báo về các trường đại học, cơ quan của người thi hộ và địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Các hồ sơ thi hộ, nhà trường tiếp tục cung cấp cho Công an PA83.