Đang xử lí...

Chức năng nhiệm vụ Ban Đào tạo

 

1. Giới thiệu

     - Tên đơn vị: BAN ĐÀO TẠO, thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

     - Địa điểm đơn vị: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

     - Điện thoại: 028 7306 1976

     - Website: www.daotao.ueh.edu.vn

     - Quá trình thành lập và phát triển:

     Từ năm 1976 đến năm 1996, Phòng Giáo vụ của hai trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Tài chính) phụ trách hoạt động quản lý đào tạo.

     Năm 1996 đến 9/2020, theo sự hợp nhất hai trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên được thành lập mới với nhiệm vụ, chức năng thực hiện hai nhóm công việc chính là công tác quản lý đào tạo và công tác sinh viên.

     Theo chiến lược phát triển UEH trong giai đoạn mới, từ tháng 10/2020 phòng đổi tên thành Phòng Đào tạo với nhiệm vụ, chức năng tập trung chính yếu công tác quản lý đào tạo trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong lĩnh vực giáo dục đại học ở trong nước và quốc tế.

     Ngày 15/01/2024, Ban Đào tạo được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

     - Tham mưu cho Hiệu trưởng tất cả các công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động quản lý và phát triển đào tạo hệ chính quy.

     - Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo hệ chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.

 

2.2 Nhiệm vụ

     1. Phối hợp với các đơn vị chức năng và chịu trách nhiệm chính xây dựng đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy của trường.

     2.  Lập kế hoạch và tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, phối hợp với các đơn vị trong UEH và các trường khác và tham gia ngày Hội tư vấn tuyển sinh do Báo, đài tổ chức;

     3. Tìm nguồn và tổ chức thực hiện việc liên kết trong công tác tuyển sinh chương trình liên thông đại học chính quy giữa UEH với các trường cao đẳng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

     4. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển. Tổ chức nhập học, khai giảng và thành lập các khóa học hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH;

     5. Thực hiện theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo hệ chính quy gồm: Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy. Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng chương trình tiến tiến quốc tế UEH của các Khoa/Viện đào tạo;

     6. Phối hợp với các Khoa/Viện đào tạo, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo. Tư vấn sinh viên về các học phần trong chương trình đào tạo;

     7. Lập kế hoạch và tổ chức cho sinh viên hệ chính quy đăng ký học phần. Bố trí lịch học dự kiến và tư vấn sinh viên đăng ký lịch học phù hợp với yêu cầu cá nhân. Phối hợp với phòng Kế hoạch đào tạo-Khảo thí xác định thời khóa biểu chính thức;

     8. Tư vấn và tổ chức cho sinh viên hệ chính quy đăng ký nhu cầu học ngoài kế hoạch (học vượt, học trả nợ). Phối hợp với phòng Kế hoạch đào tạo-Khảo thí tổ chức các lớp ngoài kế hoạch và học kỳ giữa;

     9. Phối hợp với phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí tổ chức thi kết thúc học phần, thi tiếng Anh đầu ra: bố trí lịch thi cho sinh viên, lập danh sách thi...;            

     10. Xây dựng kế hoạch và quản lý chương trình đào tạo thứ hai;

     11. Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định. Tổ chức xét tốt nghiệp theo kế hoạch;

     12. Quản lý, cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của UEH. Phối hợp với các Khoa/Viện đào tạo tổ chức lễ tốt nghiệp hệ chính quy.

     13. Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

     14. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo hệ chính quy hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xét chọn các học bổng, tài trợ cho sinh viên đại học chính quy.

     15. Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp và các hội đồng liên quan đến miễn giảm học phí, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, xét chuyên ngành cho sinh viên hệ chính quy.

     16. Tiếp nhận và xử lý đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo hệ chính quy. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp. Cấp giấy chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị. Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, thôi học;

     17. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ chính quy; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của UEH.

     18. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

     19. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của UEH.