Đang xử lí...

Quy định học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2415  /QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân

ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy

tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

            Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

            Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

            Căn cứ Chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 - Đại học chính quy, Liên thông - Đại học chính quy (sau đây gọi chung là hệ Chính quy);

            Theo đề nghị của Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế và Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Ban hành “Quy định học ngoại ngữ hai trong Chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy” tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2.    Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2319/QĐ-ĐHKT-QLĐT ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2017, được áp dụng cho Chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy.

Điều 3.  Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế, các Trưởng đơn vị và sinh viên các khóa liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                          

- Lưu: VT, QLĐTCTSV

                                                                                                                   (đã ký)

 

 

 

                                                                                                GS. TS. Nguyễn Đông Phong

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

V/v học ngoại ngữ hai trong Chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh,

chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy

tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2415 /QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

                                                                         

  1. Đối tượng áp dụng        

Tất cả sinh viên thuộc chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 - Đại học chính quy, Liên thông  - Đại học chính quy.

II. Yêu cầu đối với sinh viên

  1. Môn Ngoại ngữ hai là môn học bắt buộc trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Chính quy. Tích lũy môn Ngoại ngữ hai là điều kiện xét công nhận tốt nghiệp;
  2. Điểm môn Ngoại ngữ hai không tính vào điểm trung bình xét học bổng và điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp;
  3. Ngoại ngữ hai có thể chọn một trong sáu ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn.
  1. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên
  1. Căn cứ tình hình thực tế, Trường tổ chức giảng dạy một trong sáu ngôn ngữ trên với thời lượng 12 tín chỉ. Sinh viên có thể lựa chọn tích lũy các tín chỉ của học phần này theo kế hoạch đào tạo của Trường;
  2. Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR), cụ thể như sau:

 

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 

Các chứng chỉ nêu trên phải còn trong thời hạn giá trị 2 năm tính đến thời điểm xét tốt nghiệp, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định.      

  1. Tổ chức thực hiện
  1. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Khoa Ngoại ngữ kinh tế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện, giúp cho sinh viên có định hướng trong việc học tập tại Trường;
  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần giải quyết, các đơn vị, cá nhân có thể phản ánh với Trường để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

               

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                            GS. TS. Nguyễn Đông Phong