Đang xử lí...

Quyết định 1106/QĐ-ĐHKT-ĐT ban hành quy định quản lý đào tạo đối với sinh viên ĐHCQ học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

 

Xem chi tiết văn bản: tại đây

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 (QĐ3286, ngày 10/11/2022): chi tiết