Đang xử lí...

Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 1321 /QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập

cho sinh viên  Đại học chính quy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV này 15/4/2009 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế TP.HCM;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.    Nay ban hành “Quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy” tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2.    Quy định này áp dụng cho tất cả sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ kể từ học kỳ cuối năm 2013, xét kết quả học kỳ đầu năm 2013, từ Khóa 36 Đại học chính quy trở về sau. Các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3.    Các Ông/Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên thuộc các khóa đào tạo theo điều 2 trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                              PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

 

QUY ĐỊNH

V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1321 /QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 12/4 /2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy với các nội dung sau:

1. Đối tượng chung 

Tất cả sinh viên đại học chính quy học còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học.

2. Quy định

2.1 Điểm trung bình tích lũy xét học bổng: là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ xét học bổng được tính theo công thức sau:

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng.

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i.

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng.

n: số học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng. Bao gồm tất cả học phần trả nợ, cải thiện, tự chọn, không tính các học phần chuyển điểm  (kể cả học phần Anh văn).

2.2 Điều kiện để sinh viên tham gia xét học bổng

Sinh viên cần thỏa các điều kiện sau:

-Đang trong thời gian 8 học kỳ chính của khóa học. Học bổng khuyến khích học tập chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng;

-Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-Đạt điểm 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

-Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ bố trí theo kế hoạch đào tạo. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

3. Mức xét cấp học bổng khuyến khích học tập

3.1 Mức học bổng loại khá: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng học phí số tín chỉ bố trí theo kế hoạch đào tạo của khóa, chuyên ngành trong học kỳ xét học bổng.

3.2 Mức học bổng loại giỏi: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá.

3.3 Mức học bổng loại xuất sắc: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 1,5 lần mức học bổng loại khá.

4. Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Sau khi có điểm của học kỳ, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập họp và quyết định về mức học bổng cho mỗi khóa, mỗi chuyên ngành, điểm xét cấp học bổng theo từng chuyên ngành;

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng, thời gian nhận các khiếu nại về điểm trung bình tích lũy xét học bổng (nếu có) tại website trường.

Phòng Tài chính – Kế toán công bố thời gian, địa điểm cụ thể để sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập.