Đang xử lí...

Quy chế và quy định/Câu hỏi

Hỏi: Em muốn bảo lưu kết quả học tập cần những điều kiện gì? Thời gian bảo lưu tối đa cho phép là bao lâu? Sau khi hết thời gian bảo lưu, thủ tục nhập học lại là gì?

Trả lời:

1) Điều kiện bảo lưu kết quả học tập:

Ngoài 2 lý do bảo lưu kết quả học tập do thi hành nghĩa vụ quân sự và sức khoẻ, sinh viên bảo lưu kết quả học tập vì lý do khác, phải thoả 2 điều kiện sau:

-Phải học ít nhất 01 học kỳ tại trường.

-Đạt điểm trung bình tích lũy từ 5,0 trở lên.

Thời gian tạm dừng do bảo lưu kết quả học tập được tính vào tổng thời gian được học của sinh viên tại trường.

2) Thời gian bảo lưu tối đa:

-Đối với sinh viên ĐHCQ, thời gian bảo lưu kết quả học tập tối đa là 2 (hai) năm.

-Đối với sinh viên Liên thông ĐHCQ và Văn bằng 2 ĐHCQ, thời gian bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 (một) năm.

3) Thủ tục nhập học lại sau khi hết thời gian bảo lưu kết quả học tập:

Sau khi hết thời gian bảo lưu kết quả học tập, sinh viên làm thủ tục nhập học lại, cần có các hồ sơ sau:

-Đơn xin học lại (sinh viên tải tại website: www.online.ueh.edu.vn và điền đầy đủ thông tin theo mẫu).

-Bản photo quyết định bảo lưu kết quả học tập.

-Trường hợp bảo lưu kết quả học tập do sức khoẻ cần có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ theo học và do thi hành nghĩa vụ quân sự  phải có bản sao quyết định xuất ngũ.


Hỏi: Sinh viên thuộc diện ngừng học và thôi học khi rơi vào trường hợp nào? 

Trả lời:

1) Sinh viên thuộc diện ngừng học khi rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có số tín chỉ tích lũy đến học kỳ thứ 3 dưới 30 tín chỉ và học kỳ thứ 7 dưới 70 tín chỉ.

-Có điểm trung bình tích lũy đạt dưới 5,0 khi xét xử lý học vụ sau khi kết thúc học kỳ thứ 3 và học kỳ thứ 7.

-Có kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên theo năm học đạt loại kém.

-Vi phạm quy định và bị xỷ lý kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 (một) năm. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật: khi nộp đơn xin học lại, sinh viên phải làm bản kiểm điểm có xác nhận của địa phương nơi thường trú về việc chấp hành tốt các quy định tại địa phương trong thời gian bị kỷ luật.

2) Sinh viên thuộc diện thôi học khi rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có điểm trung bình tích lũy đạt dưới 3,0 sau học kỳ thứ 3 và dưới 4,0 sau học kỳ thứ 7.

-Bị ngừng học 2 (hai) năm liên tiếp do kết quả học tập hoặc do kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên.

-Vi phạm quy định và bị xỷ lý kỷ luật ở mức buộc thôi học.


Hỏi: Trường hợp sinh viên thuộc diện thôi học do không hoàn thành chương trình đào tạo có nhu cầu chuyển sang học tại theo hình thức Vừa làm vừa học (tại chức), em cần làm những thủ tục gì? 

Trả lời:

Sinh viên thuộc diện này cần làm các thủ tục sau:

-Sinh viên làm đơn xin chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học (tại chức) điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn (tải tại website: www.online.ueh.edu.vn), nộp cho phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).

-Sau 2 (hai) ngày làm việc, sinh viên nhận lại đơn đã xác nhận tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên và làm hồ sơ nhập học theo quy định của phòng Quản lý đào tạo Tại chức (phòng A 0.10, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).

Ghi chú: sinh viên thuộc diện thôi học do vi phạm kỷ luật không được xét chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học.