Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về danh sách sinh viên trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy dự kiến thuộc diện xử lý học vụ Học kỳ đầu năm 2024

 

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (áp dụng đối với các khóa học thông báo tuyển sinh sau ngày 03 tháng 5 năm 2021);

Ban Đào tạo thông báo các trường hợp sinh viên trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy thuộc diện xử lý học vụ Học kỳ đầu năm 2024, cụ thể như sau:

 

1. Trường hợp 1: Sinh viên thuộc diện Cảnh báo học tập

1.1. Đối tượng:

Sinh viên Khóa 47, 48, 49 – Đại học chính quy thuộc các trường hợp:

 • Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;
 • Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;
 • Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

(Điểm trung bình tính theo thang điểm 4.)

1.2. Căn cứ để xử lý: Kết quả học tập Học kỳ cuối năm 2023.

1.3. Hình thức xử lý:

 • Ban hành quyết định cảnh báo học tập sinh viên.
 • Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập quá 02 lần liên tiếp hoặc bị cảnh báo hơn 03 lần trong một khóa học, UEH sẽ ban hành quyết định buộc thôi học.

 

2. Trường hợp 2: Sinh viên không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp

2.1. Đối tượng:

 • Sinh viên các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy đang trong thời gian đào tạo chính thức theo kế hoạch và không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp (Học kỳ cuối năm 2023 và Học kỳ đầu năm 2024).

2.2. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

(Các trường hợp sinh viên cung cấp được hồ sơ minh chứng lý do nghỉ học là chính đáng, UEH sẽ xem xét tiếp nhận sinh viên nhập học lại và chuyển học khóa sau nếu đủ điều kiện.)

 

3. Trường hợp 3: Sinh viên hết thời gian đào tạo

3.1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa hết thời gian đào tạo tối đa theo quy định (thời gian đào tạo tính theo khóa gốc sinh viên trúng tuyển vào UEH).

+ Đại học chính quy: Khóa 41 – tuyển sinh năm 2015

+ Văn bằng 2 Đại học chính quy: Khóa 21.1 – tuyển sinh Học kỳ cuối năm 2018

+ Liên thông Đại học chính quy: Khóa 25.1 – tuyển sinh Học kỳ cuối năm 2020

3.2. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

 

4. Trường hợp 4: Sinh viên quá hạn nghỉ học tạm thời

4.1. Đối tượng:

 • Sinh viên các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy quá thời hạn nghỉ học tạm thời.

4.2. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

Ghi chú: Nếu sinh viên thuộc nhiều hơn một diện xử lý học vụ, UEH sẽ căn cứ theo trường hợp có hình thức xử lý cao hơn để ban hành quyết định.

 

Sinh viên thuộc diện xử lý học vụ sẽ nhận được thông báo trong ngày 21/06/2024 qua các kênh sau:

 • Mục thông báo trên Portal sinh viên;
 • Email sinh viên do UEH cấp;
 • Email cá nhân (nếu sinh viên có cung cấp thông tin trong Portal sinh viên);
 • Tin nhắn điện thoại di động (nếu sinh viên có cung cấp thông tin trong Portal sinh viên).

Hạn chót sinh viên gửi thắc mắc về Ban Đào tạo là ngày 04/07/2024.

Hình thức thắc mắc (sinh viên chọn 01 trong 02 hình thức):

Hình thức 1: Gửi email đến địa chỉ trinhvt@ueh.edu.vn (Cô Thiên Trinh)

+ Tiêu đề email: “Thắc mắc về trường hợp xử lý học vụ – Học kỳ đầu năm 2024”.

+ Nội dung email: Cung cấp đầy đủ thông tin mã số sinh viên, họ tên, lớp, khóa, trường hợp bị xử lý học vụ và ghi rõ thắc mắc.

Lưu ý: Các trường hợp gửi mail không đúng hướng dẫn sẽ không được phản hồi. Thời gian phản hồi email trong vòng 05 – 10 ngày làm việc sau khi nhận email.

Hình thức 2: Liên hệ qua số điện thoại 028 7306 1976 – bấm số nội bộ 4010, trong giờ làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng: 07g30 – 11g30, Chiều: 13g30 – 16g30).

 

Sau ngày 04/07/2024, mọi khiếu nại đều không được giải quyết. Đồng thời, Ban Đào tạo trình Ban Giám đốc phê duyệt danh sách sinh viên chính thức thuộc diện xử lý học vụ Học kỳ đầu năm 2024./.