Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy, đợt 1 năm 2022

          Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy Đợt 1 năm 2022 như sau:

 

Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Chính thức: Xem danh sách

Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_Chính thức: Xem danh sách

- Khi có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ:

+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Uyên - kimuyen@ueh.edu.vnĐT: 0909.333.504

+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn. ĐT: 0918.240.571

 

Một số lưu ý (nhắc lại):

- Sinh viên có kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh phần 1 sẽ được Trường chuyển trả học phí vào tài khoản sinh viên (mục Tài chính sinh viên) và được cấn trừ trong lần đăng ký học phần sau;

- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học. Khi đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không cần đăng ký xét lại chuẩn đầu ra tiếng Anh nếu chứng chỉ hết thời hạn.

- Sinh viên phải theo dõi kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh trong tài khoản cá nhân, Mục “Kết quả học tập” và Mục “Nộp chứng chỉ” khi có tài khoản học tập tại trường: https://student.ueh.edu.vn/

- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo vào ngày 06/03/2023, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn