Đang xử lí...

Thông báo về việc xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47, Khóa 48 - ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy,

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra đối với sinh viên Khoá 47, Khóa 48 - ĐHCQ như sau:

  1.  Nội dung và các mốc thời gian

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

08g00 ngày 07/03 -16g00 ngày 13/03/2023

Thực hiện trong tài khoản sinh viên tại portal student.ueh.edu.vn

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách dự kiến)

14g00 ngày 15/03/2023

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn/

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có)

14g00 ngày 15/03/2023 - 16g00 ngày 19/03/2023

Phòng Đào tạo

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách chính thức)

14g00 ngày 20/03/2023

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn/

 

2. Quy định hiện hành

Áp dụng quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, sinh viên xem chi tiết tại website Phòng Đào tạo.

Link đính kèm: Xem

 

3. Một số lưu ý

- Đối tượng áp dụng:

+ Sinh viên Đại học chính quy chương trình chuẩn (trừ chuyên ngành Tiếng Anh thương mại).

+ Sinh viên chương trình Chất lượng cao (học bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Anh).

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 02 (hai) năm kể từ ngày thi đến ngày nộp hồ sơ, cụ thể tính từ ngày 01/04/2021 trở về sau.

            - Thời gian xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh: tháng 3 và tháng 9 hằng năm. Sinh viên được chọn số học phần tiếng Anh chuyển đổi điểm và đợt xét chuyển. Tuy nhiên, 01 học phần tiếng Anh chỉ được xét chuyển điểm 01 lần.

            - Học phần tiếng Anh chuyển điểm có thể chưa học, đã học đạt hoặc chưa đạt.

- Trường hợp sinh viên Khóa 47ĐHCQ chưa hoàn thành mức chuẩn tối thiểu trình độ tiếng Anh theo quy định, sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 10 tín chỉ cho học kỳ cuối năm 2023 (Học kỳ 5).

 

4. Cách thức đăng ký

- Sinh viên xem chi tiết hướng dẫn đăng ký: Xem

 

5. Thông tin liên hệ

 Thông tin cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ:

+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn -  
SĐT: (028).38230082_Ext: 142
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn - SĐT: (028).38230082_Ext: 141.