Đang xử lí...

Thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập - Học kỳ đầu năm 2021 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2020)

- Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2020 hệ Đại học chính quy;

- Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ đầu năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế toán;

Trường thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2021 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2020) như sau:

 1. Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng ký học kỳ cuối năm 2020 được tham gia xét học bổng KKHT - Học kỳ đầu năm 2021:

 Khóa - ngành/chuyên ngành

Số tín chỉ

Ngành/Chuyên ngành khóa 43 (trừ Kiểm toán CLC TV, Quản trị, Kiểm toán, Kế toán DN, Kế toán công, Quản trị CLC TV)

10

Khóa 43 (Quản trị, Quản trị CLC TV)

12

Khóa 44, Kế toán doanh nghiệp

14

Ngành/chuyên ngành các khóa 43, 44, 45, 46

15

  2. Các mức học bổng xác định như sau:

- Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.

- Mức học bổng loại giỏi: Bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Mức học bổng loại khá: Bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  3. Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ:

- Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

- Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:

          + Mức học bổng: Xuất sắc, giỏi, khá;

         + Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp;

          + Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

Lưu ý: Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên tại thời điểm Hội đồng xét cấp học bổng: Ngày 10/5/2021. Sau thời gian này, các trường hợp cộng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học sẽ không điều chỉnh điểm trung bình xét học bổng.

  4. Giá trị và số suất học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2021:

- Giá trị học bổng loại khá = Giá trị học bổng bán phần;

- Giá trị học bổng loại giỏi = Giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 2;

- Giá trị học bổng loại xuất sắc = 150% giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 3;

Cụ thể từng khóa như sau:

          + Bảng phân bổ học bổng: Bảng 1

+ Khóa 43: Bảng 2

+ Khóa 44: Bảng 3

+ Khóa 45: Bảng 4

+ Khóa 46: Bảng 5

+ Chương trình Chất lượng cao: Bảng 6

5. Điều kiện dự kiến đạt học bổng Khuyến khíc học tập - Học kỳ đầu năm 2021

- Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 43 - ĐHCQ: Bảng 1

- Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 44 - ĐHCQ: Bảng 2

- Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 45 - ĐHCQ: Bảng 3

- Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 46 - ĐHCQ: Bảng 4

- Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 5

6. Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập - Học kỳ đầu năm 2021:

- Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 43 - ĐHCQ: Bảng 1

- Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 44 - ĐHCQ: Bảng 2

- Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 45 - ĐHCQ: Bảng 3

- Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 46 - ĐHCQ: Bảng 4

- Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 5

7. Lưu ý:

- Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ cuối năm 2020 tại thời điểm ngày 10/5/2021;

- Danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài;

- Sinh viên thắc mắc về danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Phòng A0.16, địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Số điện thoại (028) 7306.1976 ext.1003 (Cô Thúy Hải); Email: haittt@ueh.edu.vn từ ngày 20/5 đến hết ngày 28/5/2021.

- Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ đầu năm 2021: ngày 14/6/2021 trên website: http://dsa.ueh.edu.vn/

 

Tải văn bản đầy đủ